HİZMETLERİMİZ

Hastalığınız ile ilgili bilgileri ve tetkiklerinizi yükleyin, doktorlarımızdan hemen görüş alın!

Doktor Sözleşmesi

Doktorların ilgili websitesinde hastalara sağlık danışmanlığı hizmetini vermek üzere sağladığı internet platformudur. Doktor, websitesinde belirtilen kurallara uygun olarak uzmanlık alanına göre, hastalara sağlık danışmanlığı hizmeti verecek gerçek kişilerdir.

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN KONUSU:

Sözleşmenin konusu, www.drsecop.com websitesinde sağlık danışmanlığı verecek doktorların hizmet kapsamını tanımlamak, Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemek ve uyuşmazlıkların çözümü ile diğer konulardaki hususları düzenlemektir.

MADDE 2 - TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Doktor, üyelik kısmında kendisine ait üniversite diploması, uzmanlık belgesi ve TC kimlik numarasını girerek kendi üyeliğini başlatmakla yükümlüdür, Doktor sisteme yüklediği üniversite diploması, uzmanlık belgesi ve TC kimlik numarasının doğru, eksiksiz ve gerçek olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Doktor, websitesinde kendisine ait bölümde yer alan doktorun kendisi tarafından oluşturulan sağlık danışmanlığı görüşme takvimine uymakla yükümlüdür. Aksi halde oluşabilecek tüm zararlardan, meydana gelebilecek tüm şikayet ve sonuçlarından tek başına sorumludur.
Doktor, websitesi aracılığı ile kendisine iletilen hasta raporlarını en geç 24 saat içinde yanıtlamakla yükümlüdür. Ayrıca doktor bu görevini yerine getirirken son derece titiz, özenli ve dikkatli davranacağını, aksi halde meydana gelebilecek tüm zararlardan tek başına sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Doktor, websitesinde sağlık danışmanlığı hizmeti verirken başka bir websitesinde aynı veya benzer bir hizmeti doğrudan veya dolaylı olarak veremez.
Doktor, görevini evrensel tıbbi etik ilkelere uymak kaydıyla mesleki bağımsızlık içinde yerine getirir. Doktor, mesleğini uygularken hasta yararını maksimum gözeterek hekimlik bilgisi ve vicdani kanaatine göre hareket eder. Bu çerçevede Doktor hastasının durumunun gerektirdiği her türlü konsültasyon ile tahlil ve tetkikleri isteyebilir, hastayı uygun gördüğü sağlık kurum ve kuruluşuna sevk edebilir.
Doktor, verdiği sağlık danışmanlığı kapsamında hastalara karşı hekim olarak kendisinin tek başına sorumlu olduğunu ve www.drsecop.com'un sadece platform sağlayan taraf olarak, hastalara verilen sağlık danışmanlığı kapsamında bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
Doktor'un, hastaları ile ilgili veya hastalarından öğrendiği her türlü bilgi, gizli bilgidir. Doktor, bu bilgileri yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı kamuya duyurmamayı veya bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder. Doktor, iş bu yükümlülüğüne aykırı davranış sergilerler ise bu eyleminden ve sonuçlarından tek başına sorumludur.
Websitesinin işlevsel olarak çalışmasını sağlamakla www.drsecop.com yazılım ekibi yükümlü olup, websitenin yenilenmesi, değiştirilmesi, iyileştirilmesi, teknik alt yapısı ile ilgili çalışmalar dahil websitesinde gerekli düzenlemeleri yapma yükümlülüğüne ve hakkına sahiptir.
Doktor, websitesinde verdiği sağlık danışmanlığı kapsamındaki online hasta görüşmesi, mesajların, raporların yanıtlanması karşılığında websitesinde belirtilen fiyat üzerinden Brüt % 60 + % 8 KDV ödeme almak hakkına sahiptir ("Hakediş"). www.drsecop.com tarafından, aracı olunmuş hasta tedavilerinde sadece randevu bazlı fiyat çalışması yapılacak ve bu çalışmayı müteakip her randevu için ayrı ayrı olmak üzere doktor ile kurum arasındaki kar oranları tarafların onaylaması ile belirlenecektir. Bu oran belirlendikten sonra doktor tarafından derhal nakden ve defaten www.drsecop.com’a ödeme yapılacaktır.
Doktor, her ayın son işgünü veya son günün iş gününe gelmemesi halinde takip eden ilk işgünü, Hakedişi karşılığı faturayı www.drsecop.com'a keser. Fatura karşılığı tutar, faturanın orjinalinin www.drsecop.com tarafından teslim alınmasını müteakip 7 iş günü içerisinde Doktor'un üyelik sözleşmesinde belirttiği IBAN nolu banka hesabına yatırılır.
Taraflar'ın, işbu Sözleşme nedeni ile öğrendiği her türlü ticari, mali ve benzeri bilgiler, gizli bilgi sayılır. Taraflar, bu bilgileri yasal zorunluluklar hariç diğer tarafın yazılı izni olmadan üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı ve işbu Sözleşme ile tespit edilen amaçlar dışında kullanmamayı, kullandırmamayı, kamuya duyurmamayı veya bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı taahhüt ederler.
İşbu Sözleşme'nin herhangi bir nedenle sona ermesi hali, bu maddede yer alan yükümlülüklerin sona ermesine sebep olmaz, anılan yükümlülükler taraflar arasında mutabık kalınmış, bağımsız ve karşılıklı bir taahhüt olarak varlığını devam ettirecektir. Taraflar, personellerinin ve maiyetindeki kişilerin, işbu madde kapsamında düzenlenen gizlilik ilkesine uygun davranmasını sağlamayı taahhüt ederler. Bu kişilerin ihlallerinde, ilgili taraf doğacak her türlü zarardan müteselsilen sorumlu olacaktır. Ancak doktor,verdiği sağlık danışmanlığı kapsamında hastalara karşı teşhis etmiş olduğu hastalıklardan, istemiş olduğu tahlillerden ve sonrasında uygulayacağı tedavilerden kısaca hasta ile arasında herhangi bir nedenle doğabilecek her türlü talep, şikâyet ve tazminat hallerinden tek başına ve tamamen sorumlu olduğunu, hiçbir başlık altında Protek Sağlık Bilişim A.Ş.’nin sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 3- SÖZLEŞME'NİN FESHİ:

Taraflardan herhangi biri, işbu Sözleşme'yi 1 ay önceden diğer tarafa yazılı olarak bildirmek kaydıyla feshetme yetkisine sahiptir.

MADDE 4- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZüM YERİ:

Taraflar arasında ortaya çıkacak ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. İş bu Sözleşme, doktorun üyelik sözleşmesini sistemde onayladığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

© www.drsecop.com bir iştirakidir.